රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනයන්හි සේවය කරනු ලබන කාර්යය මණ්ඩල ප්‍රවාහනය සඳහා බස්රථ යෙදවීම.

.

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව තම සේවා ස්ථානයන් වෙත කාර්යය මණ්ඩල ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් අන්තර් පළාත් බස්රථ යෙදවීමට අවධානය යොමු කර ඇත. මෙම ප්‍රවාහන සේවා අවශ්‍යය ආයතන ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අයදුම්පත්‍ර බාගත කර, සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ර මාර්ග ගත ක්‍රමයට (online) , පහත විද්‍යුත් ලිපිනයට, වට්ස් ඇප් අංකයට හෝ ෆැක්ස් අංකයට යොමුකළ යුතුය .

  • වෙබ් අඩවිය : www.ntc.gov.lk
  • විද්‍යුත් තැපෑල : staffservices@ntc.gov.lk
  • වට්ස් ඇප් අංකය : 0704361101
  • ෆැක්ස් අංකය : 0112503725

මේ සම්බන්ධ වැඩි විස්තර 1955 දුරකථන අංකය අමතා ලබා ගත හැකිය. බස්රථ සේවා ලබා දීමට කැමති වලංගු අන්තර් පළාත් මගීසේවා අවසරපත්‍ර හිමි බස්රථ හිමිකරුවන් ඉහත අංකය අමතා ලියාපදිංචි වන ලෙස දන්වා සිටිමි.

Aplication

Online Form