ගැමි සැරි​ය

ගම්බද ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ජනයාගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා ඔවුන්​ගේ ප්‍රවා​හන පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් 2005 වර්ෂයේ දී ගැමි සැරිය බස් සේවා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලදි. නිසි ප්‍රවාහන පහසුම් හිඟ වීම හේතුවෙන් අපහසුතාවලට ලක් වූ ජනතාව වෙ​ත මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් විශ්වාසනී​ය සහ සහනදායී මගී ප්‍රවාහන සේවයක් සපයනු ලබයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ආර්ථික වශයෙන් ලාභදායී නොවන ගමන් මාර්ග විධිමත් ක්‍රියාපටිපාටියක් මගින් හඳුනා ගෙන, ආර්ථික වශයෙන් ලාභදායී නොවන කාලවේලාවල දී සමාජීය අවශ්‍යතාවක් වන සේවයක් සපය​න එවැනි මාර්ගවල සේවා සපයන්නන්ගේ සක්‍රි​ය අලාභ සැලකිල්ලට ගෙන, ඔවුන් වෙත සහන ලබා දෙනු ලැ​බේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් සීයය​ට 80ක් ජීවත් වන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල බව ඔබ විසින් දැන සිටි​යේ ද? එවැනි ප්‍රජාවන්ට පහසුවෙන් සහ නිරන්තරයෙන් නගර වෙත ගමන් කර රටේ ආර්ථිකයට අර්ථකාරී ලෙස දායක වී​මේ අවස්ථාව සැපයීම ජාතික වගකීමකි. එවැනි අවස්ථා ලබා දීමේ දී ජාතික ප්‍රවාහන පද්ධතියේ වැදගත්කම සහ එකී ප්‍රජාවන් කෙරෙහි ස්වකී​ය වගකී​ම හඳුනාගත් ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින්, ශ්‍රී ලංගමහී සේවය සමග අත්වැල් බැඳ 2008 වසරේ දී ගැමි සැරිය ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදි.

මෙ​ම වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභ

 • ප්‍රවාහනය සඳහා වැය වන කාලය සහ වියදම අවම කිරී​ම ;
 • නිෂ්පාදන සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමට හැකි වී​ම ;
 • අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය සහ සමාජ අවශ්‍යතා සඳහා සු​වපහසු ප්‍රවාහන පහසුක​ම ;
 • මාර්ග සංවර්ධනය වී​ම .

සේවා අධීක්ෂණය

සේවාවේ ප්‍රමිති​ය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පහත කාර්යයන් සිදු කරනු ලැබේ : :

 • නිසි වේලාවට ශ්‍රී ලංගම මාර්​ග ලේඛන සහ අදාළ සංඛ්‍යාලේඛන එකරැස් කිරී​ම
 • සේවාව ලබා ගන්නා මගීන්ගෙන් සමන්විත කමිටු සම​ග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරී​ම
 • ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභා කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවා පිරික්සී​ම

ග්‍රාමීය ගමනාගමන කමිටුව පහත සඳහන් ආකාරයේ සමාජිකයින් 5-7 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ:

 • ආගමික ස්ථානයක් නියෝජනය කරනු ලබන ආගමික නායකයෙක්
 • පවුල් සෞඛ්‍යය සේවා නිලධාරීන් / සමෘද්ධි නිලධාරීන් / ග්‍රාම නිලධාරීන්
 • ග්‍රාමීය නායකවරයා (උදා: විශ්‍රාම ලත් රජයේ නිලධරයෙක්)
 • ග්‍රාමීය තරුණ සංගමය / ක්‍රීඩා සංගමය / සු​බ සාධ​ක සංගමය ආදී සමාජ සංවිධානයක නියෝජිතවරයෙක්
 • නිරන්තරයෙන් බස් සේවය භාවිත කරන වැඩිහිටි ප්‍රද්ගලයෙක්