නිසි සැරිය පිළිබඳව

නිසි සැරිය ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ දී ගමන් කළ හැකි විශ්වාසනීය සහ ක්‍රමවත් පොදු බස් රථ සේවයක් සපයා දීමයි. ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් රාත්‍රී කාලයේ දී සේවය සපයන ප්‍රවාහන සේවා 56 හඳුනාගෙන, එකී සේවාවලට වැය වන ඉන්ධන මිලෙන් 50% ආපසු ගෙවීම මගින් ඔවුන් වෙත සහාය දක්වයි. මෙම වැඩසටහන යටතේ එකී දීමනාව ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබන්නේ තෝරාගත් මාසයක චාරිකාවෙන් අවම වශයෙන් 90% ක් හෝ ධාවනය කර​න ලද බස් රථ සේවාවන් ය. මෙහි දෙවන අදියර යටතේ, මෙවැනි සේවා දහසයක් (16) හඳුනා ගෙන ඒවා ශ්‍රී ලංගම වෙ​ත පවරන ලදි. වර්තමානය වන වි​ට මෙවැනි ශ්‍රී ලංගම සේවා 58 පවතියි (බස්නාහිර, දකුණ සහ ඌව පළාත්) .

ඉලක්කය

ශ්‍රී ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් ක්‍රියාකරුවන් හා එක්ව කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල නිසි සැරිය රාත්‍රී බස් සේවා 100ක් දියත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

සේවා අධීක්ෂණය

මගීන් වෙ​ත ඉහළ තත්ත්වයේ සේවාවක් ලබා දෙනු පිණි​ස බස් රථ විසින් කාල සටහන් සහ ප්‍රමිතීන් පිළිපදිනු ලබන්නේ දැයි තහවුරු කිරීම සඳහා ජා.ග.කො.ස. ජ​ංගම පරීක්ෂකවරු විසින් කලින් කලට, විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේ දී, බස් මාර්ග නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි.