පැමිණිලි

අප වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අදහස් හෝ ප්‍රශ්න වේ නම්, කරුණාකර අප​ගේ මාර්ගගත පෝරම මගින් අපට දැනුම් දෙන්න. පාරිභෝගිකයින්​ගේ ගමනාගම​න අවශ්‍යතා මැනවින් සපුරාලීමට ඔ​බේ අදහස් උපකාරී වන බැවින් අපි ඔ​බේ අදහස් අගය කරමු. ඔ​බේ අදහස් අප හා බෙදා ගැනීමට කාලය වැය කළ ඔබට ස්තූතියි.

ඔබගේ විමසුමට කාර්යාල දින 3 ක් ඇතුළත ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙනු ඇත.