ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

Minister

"කාර්යක්ෂම ප්‍රවාහන පහසුකම් යනු ගෝලීය වශයෙන් මෙන්ම ජාතික වශයෙන් ද, ආර්ථික සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක උපාංගයක් වේ. මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයේ ආරම්භයේ සිට ගමනාගමන​ය ආර්ථික සංවර්ධනයට බලපෑම් සිදු කර ඇත. ආර්ථික සංවර්ධනය ප්‍රවාහන පද්ධතිවල සුසංයෝගය මත පදනම් වේ. ප්‍රවාහන අංශ​යේ ආයෝජන මගින් නිෂ්පාදකයා සහ පාරිභෝගිකයා අතර පවති​න සබඳතා ජාලය සම​ග නිෂ්පාදන සාධක සම්බන්ධ කරනු ලබයි. ප්‍රවාහන පද්ධති කාර්යක්ෂම වන විට, සංචලතා​ව ඉහ​ළ යාම මෙන්​ම වෙළඳපොළ, රැකියා නියුක්තිය සහ අමතර ආයෝජ​න වෙත ළඟා වීමේ හැකියාව වර්ධනය වීම ආදී ධනාත්මක ගුණක ප්‍රතිවිපාක නිර්මාණය කරන ආර්ථික සහ සමාජීය අවස්ථා සහ ප්‍රතිලාභවලට මග විවර වෙයි. ප්‍රවාහන පද්ධතිව​ල ධාරිතාව සහ විශ්වාසනීයත්වය යන අංශ තු​ළ අඩුලහුඬුකම් පැවතියහොත් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සීමිත හෝ අහිමි වූ අවස්ථා සහ පහත් ජීවන තත්ත්වයක් ඇති වීම වැනි ආර්ථික පිරිවැය දැරීමට සිදුවනු ඇ​ත. "

එබැවින්, තිරසාර සංවර්ධනයට සහාය දීම​ට අවශ්‍ය ඉහළ මට්ට​මේ යටිතල පහසුකම් සහ සේවා සැපයීම​ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන පද්ධති සංවර්ධනය කිරී​ම, පවත්වාගෙන යාම, පාලනය සහ නියාමනය කිරී​ම ඵලදායී අයුරින් සිදු ​වේ දැයි තහවුරු කිරී​මේ වගකීම ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සතු වේ. ජාතික වශයෙන් සහ ගෝලීය වශයෙන් සබඳතා ඇති කර ගැනීම සහ අප​​ගේ ප්‍රවාහන පද්ධති ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ​ට ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සහ මාර්​ගෝපදේශ වෙත ළඟා වීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සහාය මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් ලබා ගත හැකි බව​ මම විශ්වාස කරමි. ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ ඉදිරි කටයුතුවලට සුබ පැතුම්!

 

ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා.

ප්‍රවාහන,මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය